Degé Kangyur volume 59, F.71.a

ཆོས་གང་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཅི་ལ་མངོན་པར་ཆགས། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མེད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་སོ། །​གལ་ཏེ་ཚངས་པ་ཡོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པར་གྱུར་ན་འདི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟར་མེད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་མེད་པའོ་ཞེས་རྟོགས་ནས་མངོན་པར་ཆགས་པར་མི་བྱེད་དེ། གང་མངོན་པར་ཆགས་པ་མི་བྱེད་པ་དེ་མི་འཁོར་རོ། །​གང་མི་འཁོར་བ་དེ་རྣམ་པར་མི་འགྲོ་བའོ། །​གང་རྣམ་པར་མི་འགྲོ་བ་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅིའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་རྐྱེན་ལ་སྒྲོ་མི་འདོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​མ་རིག་པ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། འདུ་བྱེད་མི་འཇུག་པས་ཀྱང་ཉེ་བར་མི་སྦྱོར་ཏེ། གང་ཉེ་བར་མི་སྦྱོར་བ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་མི་སློང་ངོ་། །​གང་ཀུན་ནས་མི་སློང་བ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ཀུན་ནས་མི་སློང་བར་སྤྱོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འགོག་པའོ། །དེའི་ལམ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའི་བུ་མཉམ་པར་གནས་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པར་བསྟན་པའོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པའོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གང་བརྫུན་གྱི་ཚིག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དག་པའམ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ངག་ཐམས་ཅད་ནི་དབང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཡུལ་ལ་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​ཕྱོགས་ན་གནས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་ཡུལ་ལའང་མི་གནས། ཕྱོགས་ལའང་མི་གནས་པ་དེ་ནི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་དག་པ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱའོ།



The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1393#UT22084-059-003-1393