Degé Kangyur volume 59, F.70.b

།སྲོག་ཆགས་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་བོ། །​སྲོག་ཆགས་ཉིས་བརྒྱ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་སྟོང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བགྱི་བ་བགྱིས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཚངས་པ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་གང་ལ་ཡང་ཕན་པའམ་གནོད་པར་ཉེ་བར་མི་གནས་སོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚད་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱང་ཚད་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནམ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་སེམས་ཅན་མེད་པ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་འབྱེད་པར་འདོད་དམ། སྨྲས་པ། དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་སེམས་ཅན་མེད་པ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་བསྟན་པའམ། སེམས་ཅན་མེད་པ་ལ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དམ། སྨྲས་པ། དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བའམ་འགག་པར་འདོད་དམ། སྨྲས་པ། མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གང་ཡིན། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་གང་གིས་སྟོན་པ་ལྟར་ན་འདི་ལ་འཁོར་བ་ཡང་མེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཁོར་བ་ཡང་མ་དམིགས། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་དམིགས་སོ། །​ཚངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཉན་ཐོས་བཏུལ་བ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་འཁོར་བ་ཡང་མ་དམིགས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་དམིགས་སོ། །​ཚངས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བཏགས་པའི་ཚིག་ཐ་སྙད་ཙམ་སྟེ། འདི་ལ་གང་ཡང་འཁོར་བ་ཡང་མེད། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལ་སུ་དག་དད་པར་འགྱུར། སྨྲས་པ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཆགས་པར་མི་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1392#UT22084-059-003-1392