Degé Kangyur volume 59, F.69.a

གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་གནས་པ་གང་གིས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་གནས་པ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གནས་པར་མཛད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འདོད་དམ། སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཅི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཞེས་བཤད་དམ་སྨྲས་པ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱེ་བྲག་མེད་དེ། དེ་དག་གིས་གནས་པ་ཡང་དེའི་མཚན་ཉིད་དོ། །​ཚངས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆོས་ཐ་དད་དུ་མི་འདོགས་སོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་གནས་པ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གནས་པ་དེ་གང་ཡིན། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་གང་ལ་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ནི་གནས་ཞེས་བྱ་སྟེ། གང་ཚངས་པ་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་གནས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གནས་གང་ལ་གནས་པས་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་པ་དེ་དག་ནི་གནས་ལ་གནས་པའོ། །​ཚངས་པ་དགོན་པའམ་བླ་གབ་མེད་པ་ན་གནས་ཀྱང་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་དང་བྲལ་ན་དེ་གནས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གནས་པ་ལ་མཁས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། དེ་སྟེ་ཡང་ཐོག་དང་ཁང་བུ་བརྩེགས་པར་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་གདིང་བ་དང་། དགབ་པ་བཤམས་པའི་གནས་ན་གནས་ཀྱང་ཚངས་པའི་གནས་བཞི་དང་ལྡན་ན་དེ་དག་གནས་ལ་གནས་ཤིང་གནས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། གནས་པ་གང་གིས་གནས་ན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བར་འགྱུར། སྨྲས་པ། གནས་པ་གང་གིས་གནས་ན་བདག་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་པའོ། །​སྨྲས་པ། ཅི་འཇམ་དཔལ་གང་བདག་མཐོང་བ་དེ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའམ། སྨྲས་པ། ཚངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། གང་བདག་མཐོང་བ་དེ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་ངོ་། །​ཚངས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་གསེར་ལྟ་མཁས་པ་ནི་ངན་པ་ལྟ་ཤེས་པས་བཟང་པོ་ལྟ་ཤེས་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་བདག་མཐོང་བས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བདག་མཐོང་བ་གང་ཡིན། སྨྲས་པ། གང་བདག་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1389#UT22084-059-003-1389