Degé Kangyur volume 59, F.27.a

།བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་རྣམས་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་བདག་ཅག་མ་སྐྱེས་པ་ནི་རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་རྣམས་དེ་སྐད་ཅེས་མ་འཛེར་ཅིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་གང་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ་བས་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་གང་སྔ་དྲོའི་དུས་གཅིག་སེམས་ཞེ་སྡང་མེད་པར་གནས་ན་དེ་བས་དེ་ཤིན་ཏུ་མཆོག་གོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ནི་དེ་ཙམ་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་དེ་ཙམ་དུ་གཙེ་བ་མང་ཞིང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མང་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆས་ཏེ། ཚངས་པ་བདག་ཅག་ཀྱང་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེར་མཆིའོ། །བསམ་པ་འདི་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་སྦྱོང་ངོ་། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་བལྟའོ། །​ཕྱག་བགྱིའོ། །​བསྙེན་བཀུར་བགྱིའོ། །​མཉམ་པར་གཞག་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་གནས་པར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་བརྐྱང་བའམ། བརྐྱང་བ་ལས་བསྐུམ་པའི་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་དེ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་ཕྱིན་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དྲ་བ་ཅན་གྱི་འོད་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དྲ་བ་ཅན་གྱི་འོད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་འོང་བ་མཐོང་ངམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐོང་ངོ་། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྲ་བ་ཅན་གྱི་འོད་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་བཞིན་འདྲི་བ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1305#UT22084-059-003-1305