Degé Kangyur volume 59, F.58.b

ཟག་པ་མེད་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། འདུས་བྱས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། འདུས་མ་བྱས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། སྤོང་བ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། སྤོང་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། འཁོར་བ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། མཐོང་བ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཐོས་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། དྲན་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། སྦྱིན་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། གཏོང་བ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། སྡོམ་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། བཟོད་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། མི་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། བརྩོན་འགྲུས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། བསམ་གཏན་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཤེས་རབ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ནན་ཏན་དག་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད། ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སྤྱོད་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚངས་པ་སྤྱོད་པ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་དུ་ལྷག་པར་བྱེད་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་ལྷག་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྤྱོད་པ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་མེད་པའོ། །​སྤྱོད་པ་ཇི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའོ། །​སྤྱོད་པ་ཅི་ཙམ་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྤྲོས་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ནི་སྤྲོས་པ་མེད་པའོ། །​ཚངས་པ་དེ་བས་ན་རྣམ་གྲངས་འདིས་ཅི་ནས་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལུང་བསྟན་པར་འགྱུར་བར་དེ་ལྟར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བགྱི་བ་ལུང་བསྟན་པ་དེ་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1368#UT22084-059-003-1368