Degé Kangyur volume 59, F.54.a

རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པ་དབེན་ཞིང་འགྱུར་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་རྟོགས་པ་མེད་པ། བྱེད་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱང་གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་ན་ཁྱོད་ཚད་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཇི་ལྟར་བྱེད། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་ནོ། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་ནོ། །​སྒྱུ་མ་དང་བྱང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ཁོ་བོས་ནི་གང་གིས་ཡང་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་མ་ཞུགས་སམ། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ཅི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་དམ། སྨྲས་པ། དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། དེ་བས་ན་ཁོ་བོ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ཉན་ཐོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མ་ཞུགས་སོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཅི་ལ་ཞུགས། སྨྲས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་བདག་ཞུགས་སོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཞུགས་པའང་མེད། ལྡོག་པ་ཡང་མེད་དོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཞུགས་ཤིང་མི་ལྡོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཞུགས་པ་ལ་མི་འཇུག་མི་ལྡོག་གོ། །​སྨྲས་པ། དྲ་བ་ཅན་གྱི་འོད་གལ་ཏེ་ཁྱོད་མི་འཇུག་མི་ལྡོག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་གང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་འདི་དག་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་ཆོས་གང་ལས་ཀྱང་མི་ལྡོག་པ་དེ་དག་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་བརྩོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་མི་ལྡོག་གམ། སྨྲས་པ། བདག་འཁོར་བ་ཉིད་མི་དམིགས་ན། ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་བཟློག་པར་བྱ། སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་སེམས་ཅན་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་འཛུད་དམ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1359#UT22084-059-003-1359