Degé Kangyur volume 59, F.50.a

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་འགག་པའོ། །​སྨྲས་པ། དེའི་ཕྱིར་གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་རྟག་ཏུ་མི་ཆད་པར་ཆོས་མཉན་པའི་སྐལ་བ་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་འགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་ལངས་པར་ཆོས་སྟོན་ནུས་སམ། སྨྲས་པ། གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུ་གང་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཆོས་གང་ཡང་དམིགས་སམ། སྨྲས་པ། དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། འོ་ན་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཉམ་པར་བཞག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ལ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡིན། སྨྲས་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལའོ། །​སྨྲས་པ། ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་དེ་ལྟ་ཡིན་དུ་ཟིན་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་སུ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ང་ནི་འཕགས་པ་དང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བར་མི་འདོད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་གང་ཡང་མ་འགགས། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་གང་ཡང་མ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལས་ཀྱང་མི་འདའོ། །​སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉིད་གང་ཡིན། སྨྲས་པ། གང་གནས་བརྟན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དེ་སྟོན་ཏེ། གནས་བརྟན་གྱིས་ཀྱང་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་བསྐྱེད་དམ། སྨྲས་པ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། ཇི་ཁྱོད་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་འགག་པར་བྱས་སམ། སྨྲས་པ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ་འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐོབ་བམ། སྨྲས་པ། དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ། འོ་ན་ཅི་ཁྱོད་ཀྱིས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་སམ། སྨྲས་པ་དེ་མ་ཡིན་ནོ། །​སྨྲས་པ་འོ་ན་གནས་བརྟན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་ཅི་མངོན་པར་རྟོགས། སྨྲས་པ། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པར་གྲོལ་མ་ཐག་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཡིན། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱང་དེ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1351#UT22084-059-003-1351