Degé Kangyur volume 59, F.80.b

།མཐའ་གཉིས་དག་ནི་སྤངས་པ་ཡིན། །​དེ་དག་ཉོན་མོངས་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱང་། །​སྡིག་པ་མེད་པར་དག་པར་ཤེས། །​རྐྱེན་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་ལ། །​ལྟ་བ་དག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །​འདི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །​རྐྱེན་ལས་རག་ལུས་དངོས་པོ་མེད། །​བདག་ཏུ་ལྟ་དང་སངས་རྒྱས་ལྟ། །​སྟོང་པར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་དང་། །​མྱ་ངན་འདས་དང་འཁོར་བར་ལྟ། །​ཐམས་ཅད་དེ་ལ་ཡོངས་མེད་དོ། །​ཤེས་རབ་རང་བཞིན་ཤེས་ནས་ནི། །​སྣང་བར་གྱུར་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །​དེ་དག་མུན་བྲལ་ཆགས་མེད་ཅིང་། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་འདི། །​སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །​སེམས་ཅན་གྱི་ནི་གོ་སྐབས་འབྱེད། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད། །​ཐེག་པ་ཇི་སྙེད་ཅི་ཡོད་པ། །​འདི་ནི་དེ་ཡི་མཆོག་ཏུ་དགོངས། །​དེ་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས། །​ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དབྱེ། །​ཐེག་པ་གཞན་དུ་ཆུང་ངུ་སྟེ། །​ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་གོ་སྐབས་མེད། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ནི། །​ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་གོ་སྐབས་ཤོད། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ལྟར། །​དྲི་མ་མེད་ལ་གང་ཞུགས་པ། །​དེ་དག་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །​སེར་སྣ་བྱེད་པ་ཡོད་མེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཚད་མེད་ཅིང་། །​གཟུགས་མེད་བསྟན་དུ་མེད་པ་ལྟར། །​དེ་བཞིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི། །​ཚད་མེད་སྒྲིབ་པ་མེད་པའོ། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​ཐེག་པ་དམ་པ་འདོད་འགྱུར་ན། །​ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་གོ་སྐབས་ཡོད། །​ཐེག་པའི་ཁྱད་པར་དག་ལ་ལྟོས། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་དང་། །​དེ་ལ་གང་རྣམས་གནས་པ་ཡིན། །​དེ་དག་གི་ནི་བསྔགས་པའི་མཐའ། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བར་བཤད་མི་ནུས། །​ཚིག་བཞི་པ་ཡི་ཚིགས་བཅད་ཙམ། །​མདོ་སྡེ་འདི་ལས་གང་འཛིན་པ། །​དེ་དག་གིས་ནི་མི་ཁོམ་སྤངས། །​མཁས་པ་དེ་དག་དལ་བ་ཐོབ། །​གང་དག་མདོ་སྡེ་འདིར་དགའ་བ། །​དེ་དག་ཕྱིན་ཆད་ངན་སོང་དུ། །​འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །​དེ་དག་ལྷ་དང་མིར་འགྱུར་རོ། །​ཕྱི་དུས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོའི་ཚེ། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་གང་ཉན་པ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །​ཤིན་ཏུ་གཞོལ་བར་ངས་ལུང་བསྟན། །​དེ་ཡི་ལག་ན་ཆོས་ཡོད་དེ། །​དེ་དག་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གནས། །​ཆོས་འདི་ལ་ནི་གནས་ནས་ཀྱང་། །​དེ་དག་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །​གང་གིས་མདོ་སྡེ་འདི་བཟུང་བ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1412#UT22084-059-003-1412