Degé Kangyur volume 59, F.75.b

དེའི་ཕྱིར་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་བླ་གབ་མེད་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་བ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོའམ། དུ་བའམ། རྡུལ་དག་བྱུང་སྟེ། དེས་ནམ་མཁའ་མི་མཛེས་ཤིང་ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེར་མི་འགྱུར་མོད་ཀྱི་དེ་དག་གིས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་ནམ་མཁའ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སུ་ཟིན་ན་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བས་ན་དེའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ཞེས་རབ་ཏུ་དབྱེའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་མོད་ཀྱི་དེ་དག་གིས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​གལ་ཏེ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་བས་ན་དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་སྣང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པའོ། །​ཞེས་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཉིས་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །​དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཐོས་ནས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐོབ་བོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཐོས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་གནས་གང་གིས་གནས་པར་བགྱི། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་ཁྱོད་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་ཡང་དག་པར་སྟོན་ཅིག །​ཡང་ན་འཕགས་པ་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་ལ་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1402#UT22084-059-003-1402