Degé Kangyur volume 59, F.74.b

དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་མཐོང་ན་དགའ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་རིག་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བ། ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་ངོ་། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐོང་ན་དགའ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བཀྲམ་པ། འབྱོར་པ་རྒྱས་པ། བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོ་ལེགས་པ་ཉམས་དགའ་བ། ལྷ་དང་མིས་ཀུན་ཏུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་སྤོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྒོས་པས། རེག་ན་ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་པ། གོས་ཀ་ཙ་ལིན་དི་ཀ་ལྟར་རེག་ན་བདེ་བ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་མཉམ་པར་བརྒྱན་པར་གྱུར་ཏོ། །​མཐོང་ན་དགའ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་གླིང་བཞི་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་ཡོད་དེ། རེ་རེ་ལ་ཡང་གླིང་ཆེན་པོ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཡོད་དོ། །​གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དཔག་ཚད་ཀྱི་ཚད་ཙམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་རེ་རེ་ན་ཡང་གྲོང་དང་། རི་ཁྲོད་པ་དང་། ཡུལ་འཁོར་དང་། གྲོང་རྡལ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར་བར་གྱུར་ཏོ། །​གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་རྡལ་དང་། ལྗོངས་ཐམས་ཅད་ན་ཡང་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་བརྒྱ་སྟོང་གནས་ཏེ། མི་དེ་དག་གི་མིག་སྔར་ཅི་སྣང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྡུག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྣང་སྟེ། ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མི་སྣང་ངོ་། །​མི་དེ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེར་འོངས་པ་དེ་དག་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐོང་ན་དགའ་བ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་ལ་དེ་ཙམ་དུ་དགའ་བར་མི་འཛིན་ཏོ། །​ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟེར་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་བརྩམས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱེད་འདི་ལྟར་གནས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གནས་པར་བྱོས་ཤིག །​ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་ཅིག །​ཡང་ན་འཕགས་པ་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་གནས་པར་བྱོས་ཤིག་ཅེས་རྒྱས་པར་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ཏོ།​། །​།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh160.html?part=UT22084-059-003-1400#UT22084-059-003-1400