Degé Kangyur volume 58, F.202.a

སེམས་སྣུམ་ཞིང་ལས་སུ་རུང་བས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བ་འཐོབ་པ་མི་དཀོན་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། ཀླུའི་བདག་པོ་གནོད་སེམས་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཡིད་བདེ་བར་བྱེད་པའི་ཆོས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​གནོད་སེམས་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དེ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་སེམས་ཐོགས་པ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་བཅུ་འཐོབ་བོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བསམ་པ་དགེ་བར་འགྱུར་ཞིང་གྲོགས་པོ་དགེ་བ་རྙེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་སྡིག་པའི་ལས་མི་བྱེད་པ་ཡིན། ལྷར་སངས་རྒྱས་འཛིན་གྱི་གཞན་ལྷར་མི་འཛིན་པ་ཡིན། ངོ་མཚར་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་བྲལ་བས་ལྟ་བ་དྲང་བ་ཡིན། གྲོགས་ལྷ་དང་མི་ཡིན་གྱི་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་པ་དང་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་པ་གྲོགས་སུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན། བསོད་ནམས་སྦྱངས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ལོག་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པས་འཕགས་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་བྲལ་ཞིང་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཡིན། ཡང་དག་པར་སོང་ཞིང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཡིན། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མི་ཁོམ་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀླུའི་བདག་པོ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་འཐོབ་བོ། །​ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་ན། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཀླུའི་བདག་པོ་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་གྱི་རྩ་བ་དང་རྟེན་ཏོ། བཟློག་ན་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh154.html?part=UT22084-058-003-124#UT22084-058-003-124