Degé Kangyur volume 57, F.47.a

།འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཐ་སྙད་གང་བཏགས་དང་། །​ངག་ལམ་སྔགས་ཚུལ་སྤྱོད་པ་གང་ཡོད་པ། །​བརྡ་ཡི་བདེན་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འདི་འཇོག །​ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་དུ་མེད་པ་སྟེ། །​སྟོང་པ་མི་གཡོ་རང་བཞིན་ངོ་བོ་ཉིད། །​དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འཇོག་བྱེད། །​ཞིང་རྣམས་དག་ཏུ་ས་གཡོ་བསྟན་པ་དང་། །​རྒྱ་མཚོ་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་དང་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འཇོག་བྱེད། །​འོད་ཟེར་རྩེ་མོ་རེ་ལས་འོད་ཟེར་རྣམས། །​དེ་བཞིན་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་དུ་རབ་ཏུ་འགྱེད། །​དེ་དག་འོད་གཅིག་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འཇོག་བྱེད། །​ཞིང་མང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གང་ཡོད་པ། །​དེ་དག་རང་གི་ལག་ཏུ་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ། །​སྒྱུ་མའི་ཚུལ་དེ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འཇོག་བྱེད། །​ཞིང་རྣམས་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཀུན། །​གནོད་པ་མེད་པར་ལག་པའི་མཐིལ་བཞག་ནས། །​ཆོས་རྣམས་སྲོག་མེད་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འདི་འཇོག །​རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ན་ཇི་སྙེད་ཆུ་ཡོད་པ། །​སྐྲ་རྩེའི་ཐིགས་པའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད། །​མ་ལུས་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འདི་འཇོག །​ཞིང་རྣམས་ཀུན་ན་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་བག །​གང་ཡོད་དེ་དག་མ་ལུས་བགྲང་བྱེད་ཅིང་། །​ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲངས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འཇོག་བྱེད། །​འཇིག་རྟེན་འདི་ན་འདས་དང་དེ་བཞིན་དུ། །​མ་འོངས་སྲེག་པའི་བསྐལ་པས་འཇིགས་པ་རྣམས། །​བསྐལ་པ་ཟད་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འདི་འཇོག །​དུས་གསུམ་དག་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དང་། །​སྟོན་པ་རང་རྒྱལ་ཐོས་ལས་བྱུང་རྣམས་ཀྱི། །​ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །​བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་བརྟན་པ་སེམས་འདི་འཇོག །​བརྗོད་དུ་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམས། །​སྐྲ་ཡིས་བཅིངས་ནས་མ་ལུས་སྲང་ལ་འདེབས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh145.html?part=UT22084-057-004-2623#UT22084-057-004-2623