Degé Kangyur volume 57, F.4.b

།ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་འདོད་པའི་མི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གཏེར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ཤེས་པའི་མི་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​བྲག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​རྐོས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​དངུལ་དུ་སྣང་བའི་རྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་གཉེན་པོ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​གསེར་དུ་སྣང་བའི་རྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་རྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་རྙེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་ལ་རེག་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟར་དཔེ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་འདིས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འདི་ཇི་ལྟར་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་དེ་དག་ལ་ཉེ་བར་རྟོག་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་ཅེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་གཟུངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར་ན། འདི་ལྟར་ཉེ་བར་རྟོག་སྟེ། གང་བདག་གི་གཟུགས་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཞན་དག་གི་གཟུགས་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཟུགས་འདི་ཡོད་དོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཟུགས་སྐྱེའོ། །འགག་གོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། །​རྣམ་པར་བྱང་བའོ་ཞེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཟུགས་མེད་ཅེས་སྤྱོད་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་སྤྱོད་པའོ། །​གཟུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མེད། རྒྱུར་ཡང་མེད། འབྲས་བུར་ཡང་མེད། ལས་སུ་ཡང་མེད། ལྡན་པར་ཡང་མེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh142.html?part=UT22084-057-001-177#UT22084-057-001-177