Degé Kangyur volume 56, F.300.a

དེའི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས། སྐྱེ་བ་བདུན་གྱི་བར་དུ་དེ་སྐྱེ་བ་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དགྱེས་ཤིང་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ།​། །​།འཕགས་པ་སྒོ་དྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སྷོ།​། །​།ཤུ་བྷམ་སྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཱཾ། །​།ཡེ་ངྷ་རྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱ་ཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་ངྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿ།​། མཾ་ག་ལཾ་བྷ་བྷ་བནྟུ།​། །​།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh141.html?part=UT22084-056-009-130#UT22084-056-009-130