Degé Kangyur volume 56, F.288.a

ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཡང་མ་ལགས། བྱང་ཕྱོགས་ན་ཡང་མ་ལགས། སྟེང་ན་ཡང་མ་ལགས། འོག་ན་ཡང་མ་ལགས། ནང་ན་ཡང་མ་ལགས། སླད་རོལ་ན་ཡང་མ་ལགས། གཉིས་ཀ་མ་མཆིས་པར་ཡང་མི་དམིགས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྲེད་པ་དེ་སུས་ཀྱང་། བྱས་སམ། བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ནམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྲེད་པ་ནི་མ་བགྱིས་པ་སྟེ། སྲེད་པ་ལ་བྱེད་པ་པོ་གང་ཡང་མ་མཆིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལོག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པ་མ་ལགས་པ་ལ་བཏགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡོད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་མེད་པ་དེ་ལ་ཅི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡོད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་གང་ཤར་ཕྱོགས་ནས་མི་རྙེད། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན། བྱང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན། ནང་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན། ཕྱི་རོལ་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། རྣམ་པར་བྱང་བར་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་སྲེད་པ་ལྟ་བུར་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​འཇམ་དཔལ་ལེན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། འདི་ནི་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་ལེན་པ་བྱང་ཆུབ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེན་པ་འཆིང་བ་ལགས་པར་བཀའ་མ་སྩལ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཅི་ཡང་སྐྱེད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེད་ལགས་ཏེ། གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་པ་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་འདི་ལྔ་སྐྱེད་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-301#UT22084-056-007-301