Degé Kangyur volume 56, F.228.b

ཞིང་དེ་དག་ཏུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་སྒྲ་ཐོས་པ་དེས་བསྐུལ་བ་དང་། ཕྱོགས་བཞིར་བལྟ་ཞིང་འཁོད་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ཧ་ཅང་ཡང་མི་རིང་བ་ན་འདུག་པར་མཐོང་ངོ་། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་ལྷའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་ཅག་ཀྱང་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་བཀོད་པ་དེ་དག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་དེ་དག་བལྟ་བ་དང་། བརྟག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེར་འདོང་ངོ་། །​དེར་ནི་བདག་ཅག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར་གོར་མ་ཆག་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུས་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཕྱིན་ཏོ། །​དེའི་ཚེ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཕྱོགས་རེ་རེ་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་སྙེད་རྣམས་ཀྱང་འདིར་ལྷགས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ཐམས་ཅད་ས་དང་ནམ་མཁའི་བར་མ་ལུས་པར་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་འཐུན་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་ལ་དག་གིས་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆར་གྱིས་ཁེབས་པར་བྱས་སོ། །​ལ་ལ་དག་གིས་ནི་མུ་ཏིག་གི་ཆར་ཕབ་པ་ནས། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལ་ལ་དག་གིས་ནི་གསེར་དང་། དངུལ་དང་། བཻ་དཱུརྱ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-1963#UT22084-056-006-1963