Degé Kangyur volume 56, F.246.b

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང་། སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ལྷའི་དབང་པོའི་ནང་དུ་ནི་དེ་དག་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ། ཁ་དོག་བཟང་པོ་རྒྱས་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པ། རྒྱན་དམ་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་། རྟགས་དང་། སྤྱོད་ལམ་གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་འདུག་སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལག་པ་གཉིས་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་སོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དབྱངས་དང་ལྡན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་མིག་མི་འཛུམས་པར་བལྟས་ཏེ། གཞན་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པར་བལྟས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཚངས་པ་དབྱངས་དང་ལྡན་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ཀྱེ་ཁྱོད་མིག་མི་འཛུམས་པར་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བར་དུ་ང་ལ་ཅི་ཞིག་བལྟ། ཅི་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཡང་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གི་དངོས་པོ་ནི་རྐྱེན་གྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །​མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྐྱེན་ནི་མ་རིག་པའོ། །​མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནས་འགོག་པའི་བར་དུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་མ་མཆིས་པས་ན་དེའི་སླད་དུ་མ་རིག་པ་ཞེས་གསུངས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་མ་རིག་པ་མ་མཆིས་ན་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ག་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ཅི་ནམ་མཁའ་ལས་སྐྱེ་ཞེས་བགྱིར་ནི་ནམ་མཁའ་ཉིད་ཀྱང་མ་མཆིས་པའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། །​ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་རྫས་མ་ཡིན། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན། མུན་པ་མ་ཡིན། སྣང་བ་མ་ཡིན། རྟོག་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་རིག་པ་མ་ཡིན། གྲུབ་པ་མ་ཡིན། བརྗོད་པ་མ་ཡིན། ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཆ་ཤས་མེད་པ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-1999#UT22084-056-006-1999