Degé Kangyur volume 55, F.223.b

རྟུལ་བ་ཚད་མེད་པ་གང་དག་བརྩམ་པར་མི་བྱ་བ་དེ་གང་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ནི་ཚད་མེད་དོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ཚད་མེད། བཟོད་པ་ནི་ཚད་མེད། བརྩོན་འགྲུས་ནི་ཚད་མེད། བསམ་གཏན་ནི་ཚད་མེད། ཤེས་རབ་ནི་ཚད་མེད། འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ཚད་མེད། སེམས་ཅན་དག་ལ་བྱམས་པ་ནི་ཚད་མེད། ཞིང་གི་བཀོད་པ་དག་ནི་ཚད་མེད། ཉན་ཐོས་དག་ནི་ཚད་མེད། གཟུགས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དག་ནི་ཚད་མེད། དབྱངས་ནི་ཚད་མེད། སྤོབས་པ་ནི་ཚད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཐ་ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་གཅིག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་ཅི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཚད་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །​ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པས་ཚད་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་གི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །​སྟོང་པ་ཉིད་ཚད་མེད་པའོ། །​མཚན་མ་མེད་པ་ཚད་མེད་པའོ། །​སྨོན་པ་མེད་པ་ཚད་མེད་པའོ། །​མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པ་ཚད་མེད་པའོ། །​དེ་ལྟར་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། མ་སྐྱེས་པ། དབེན་པ། བྲལ་བ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། ཚད་མེད་པ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་མདོར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཚད་མེད་པའོ། །​དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​གང་མི་སྐྱེ་མི་འགག་པ་དེ་ནི་ཚད་མེད་པའོ། །​པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོས་དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་དེ་ལ་ཚད་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་འདི་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །​དེས་ཀྱང་ཆོས་ཚད་མེད་པ་དག་ལ་ངེས་པར་སེམས་པར་བྱས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལས་ཆོས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྟན་པ་འདི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-278#UT22084-055-004-278