Degé Kangyur volume 55, F.196.b

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཐོབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྦྱངས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་རྟེན། ཆོས་ལ་རྟེན། དགེ་འདུན་ལ་རྟེན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་རྟེན། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་རྟེན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལས་འཛམ་བུའི་གླིང་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་བཅད་དེ། དེ་དག་གི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲོགས་པ་བས། འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་གཞན་ཞིག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བའི་རྩ་བ་གཅིག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་ལ་ཟན་ཆང་གཅིག་བྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་བར་ཆད་བྱས་ན། དེ་དེ་བས་ཆེས་སྡིག་པ་གྲངས་མེད་པར་སྐྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་སྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་བར་ཆད་བྱེད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་མདོ་སྡེ་དཀོན་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་འདི་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྨོད་ཅིང་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་བརྗོད། འདུམ་པར་མི་བྱེད། དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་དེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་མོས་པ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་ཅིང་བར་ཆད་བྱེད་ན། དེ་མི་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསགས་པ་དེས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དེར་སྐྱེས་ནས་ལུས་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་འགྲུབ་བོ། །​ལུས་དེ་ལ་ཡང་མགོ་ལྔ་བརྒྱར་འགྱུར་རོ། །​མགོ་བོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྕེ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱར་འགྱུར་རོ། །​ལྕེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཐོང་གཤོལ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱས་རྨོ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསྐལ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དེ་སྙེད་ཀྱི་བསྐལ་པར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པོ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་བྱ་བར་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​གང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་བར་ཆད་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ཞུགས་པའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-619#UT22084-055-003-619