Degé Kangyur volume 55, F.188.b

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན། མིག་དང་གཟུགས་དང་། སྣང་བ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མིག་དང་གཟུགས་དང་། སྣང་བ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། བསམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། སེམས་པ་མེད་པ། སེམས་པ་དང་བྲལ་བ། སེམས་མཚུངས་པ་མེད་པ། འགྲོ་བར་འཇུག་པ་མེད་པ། འོང་བར་འཇུག་པ་མེད་པ། འགྲོ་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་ཡང་དག་པར་གཅོད་པ། དཔགས་པ་མ་ཡིན་པ། གཅད་དུ་མེད་པ། བུ་ག་མེད་པ། རྫས་མ་ཡིན་པ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ། དབྱེར་མེད་པ་ཡང་དག་པ། རྩོམ་པ་མེད་པ། བཞུགས་པ་མེད་པ། རེག་པར་བྱར་མེད་པའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་སྟེ། འདུ་ཤེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་ན་ནི་ཤིང་དང་བོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤིང་དང་བོང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་སྟེ། གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ན་ཅི་འདུ་བྱེད་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ། འོན་ཏེ་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་གཞན་པ་ཞིག་གམ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་སྟེ། འདུ་བྱེད་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ། བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན། མ་རིག་པ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །​འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་མ་རིག་པ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན། བརྫུན་པ་མ་ཡིན། སླུ་བའི་ཆོས་མ་ཡིན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པ་འདུས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མ་རིག་པ་འགོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་སྟེ། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-603#UT22084-055-003-603