Degé Kangyur volume 55, F.115.b

བརྟན། །​དེ་ནི་མི་འདྲལ་སྤྱོད་པར་བྱེད། །​འདོད་པ་ཡི་ནི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །​དེ་ཀུན་ཕྱིར་ཡང་མི་འདྲལ་ཏེ། །​འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ལ། །​ཏིང་འཛིན་དག་ནི་དཔག་ཏུ་མེད། །​མཉམ་པར་བཞག་པས་དེ་སྤྱོད་དེ། །​ཏིང་འཛིན་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད། །​ཆགས་པ་མེད་ཅིང་བག་ཡོད་པས། །​དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་མི་བྱེད། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་འདས་ནས་ཀྱང་། །​བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྲོ་སྟེ། །​དེར་སོང་ནས་ནི་དེ་ཡིས་ཀྱང་། །​སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་པ་མཐོང་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་གང་། །​མཚན་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ལེགས་པར་བརྒྱན། །མངོན་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཆེ། །​གཟུངས་རྣམས་སྤྱོད་ཡུལ་གྱུར་པ་དག །​ཞིང་རྣམས་བྱེ་བར་རབ་འགྲོ་ཞིང་། །​སངས་རྒྱས་ཞབས་ལ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་བསམ་ཡས་སུ། །​སྣང་བར་བྱེད་ཅིང་འགྲོ་བར་འགྱུར། །​སྐྱོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྤངས་ཤིང་། །​ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱངས། །​ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་བཅད་དེ། །​རྒྱལ་བར་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་གནས། །​ཞིང་དེ་ནས་ནི་མི་རྣམས་ཀྱང་། །​ངན་སོང་དུ་ཡང་མི་འགྲོ་སྟེ། །​ཞིང་དེར་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​མ་ལུས་པར་ནི་ཆད་པར་འགྱུར། །​སྐྱོབ་པ་འོད་ནི་དཔག་མེད་པ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་བཤད་པ་སྟེ། །​དེ་ལ་ནེམ་ནུར་མ་བྱེད་ཅིག །​བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །​མདོ་སྡེ་རིན་ཆེན་འདི་ཡི་བསྔགས་པ་རྣམས། །​བུད་མེད་གང་ཐོས་སེམས་ཀྱང་དད་འགྱུར་བ། །​སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་མཆོག་ཏུ་མྱུར་འགྱུར་ཏེ། །​རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ནི་ཞིང་སྟོང་བྱེ་བར་འགྲོ། །​མཆོད་པ་ཚད་མེད་རྣམ་མང་ཇི་སྙེད་པ། །​ཞིང་ནི་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་གཏམས་སྙེད་དུ། །​སྐྱེས་བུ་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དེ་བྱས་པས། །​བྱམས་པའི་སེམས་ལ་གྲངས་དང་ཆར་མི་ཕོད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་རྟག་ཏུ་བསྙེན་བྱས་ཏེ། །​བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་དེ་བཞིན་ཚད་མེད་དང་། །​སྟོང་པ་མཚན་མེད་རྟག་ཏུ་བསྙེན་བྱས་ན། །​རིང་པོར་མི་ཐོགས་འཇིག་རྟེན་བདེ་གཤེགས་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚོགས་གནས་པ། །​དེས་ནི་ང་ལ་མཆོད་པ་རབ་མཆོག་བྱས། །​ཟད་དུས་ཐ་མར་བྱང་ཆུབ་སེམས་གནས་པ། །​དེས་ནི་སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6062#UT22084-055-001-6062