Degé Kangyur volume 55, F.114.b

ལག་དང་། །​བསམ་གཏན་ཐར་པ་རྣམ་པར་རེག །​དེ་དག་སྦྱིན་པར་འོས་པར་འགྱུར། །​སྟན་ཡང་ཡིད་དུ་འོང་བ་རྣམས། །​བྱེ་བ་ཕྲག་ལྔ་རབ་བཤམས་ཏེ། །​རིན་ཆེན་དྲ་བས་བརྒྱན་པ་ཡི། །​གོས་རྣམས་བྱེ་བ་རབ་ཏུ་བཏིང་། །​དེ་ལ་དཔའ་བོ་གྲགས་པ་ཆེ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་འདུག །​མཚན་དང་དེ་བཞིན་དཔེ་བྱད་ཀྱིས། །​དེ་དག་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་འབར། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་འདི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །​རིན་ཆེན་ཤིང་གིས་ལེགས་བརྒྱན་ཏེ། །​ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུས་གང་བ། །​རྫིང་བུ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྤྲུལ། །​རྫིང་བུའི་འགྲམ་ན་གནས་པ་རྣམས། །​དེ་དག་དེ་ལས་ཆུ་འཐུངས་ནས། །​ཐམས་ཅད་སྲེད་པ་བསལ་ནས་ནི། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡང་མཆོད་རྟེན་འགྱུར། །​ཐ་དད་པ་ཡི་ཞིང་ནས་ཀྱང་། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷགས་པ་རྣམས། །​ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐྱོབ་པ་ཡི། །​སངས་རྒྱས་བསྔགས་པ་རྗོད་པར་བྱེད། །​སྒྲ་དེ་སུ་དག་ཐོས་པ་ནི། །​དེ་དག་འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པར་འགྱུར། །​ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །​མདོ་སྡེ་འདི་ནི་ངས་རབ་བཤད། །​པད་མ་བྱེ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། །​འདབ་མ་དག་ནི་གསེར་ལས་བྱས། །​སྙིང་པོ་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པོ་སྟེ། །​དེར་ནི་དེ་དག་རབ་ཏུ་སྤྲུལ། །​ཡལ་ག་དག་ཀྱང་བཻ་དཱུརྱ། །​ཁོག་པ་དག་ནི་ཤེལ་ཡིན་ཏེ། །​ཟེ་བ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན། །​དེར་ནི་མཛེས་པ་རྣམས་ཀྱང་སྤྲུལ། །​དེ་དག་དྲི་ཡང་བསམ་མི་ཁྱབ། །​རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་ཡིས། །​ཞིང་རྣམས་བྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་གང་། །​པད་མོའི་དྲི་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །​ཡིད་དུ་འོང་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །​དྲི་དེ་སུ་ཡིས་བསྣམས་པ་ཡང་། །​དེ་དག་རབ་ཏུ་སེམས་དགའ་ཞིང་། །​ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་རྣམས། །​མ་ལུས་པར་ནི་ཟད་འགྱུར་ཏེ། །​དེ་དག་ཉེས་པ་གསུམ་ཟད་ནས། །​སངས་རྒྱས་བདེ་བ་སྦྱིན་པར་འགྱུར། །​དེ་དག་ལས་ནི་སྒྲ་འབྱུང་སྟེ། །​སངས་རྒྱས་སྒྲ་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །​དམ་པའི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྒྲ། །​རྣམ་པ་ཀུན་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །​སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མེད་དང་། །​སྨོན་པ་མེད་པའི་སྒྲ་འབྱུང་སྟེ། །​དེ་ཐོས་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་མང་། །​ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་རབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6060#UT22084-055-001-6060