Degé Kangyur volume 55, F.114.a

མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་འགོད། །​སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །​ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཀྱང་སྟོན་པར་བྱེད། །​ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་སྟེ། །​སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ། །​དེ་ཕྱིར་འདུན་པ་རབ་སྐྱེད་ཅིག །​བྱང་ཆུབ་འདུན་པ་བླ་ན་མེད། །​སངས་རྒྱས་དང་ནི་ཆོས་རྣམས་དང་། །​འདུས་པའི་དམ་པ་དགེ་འདུན་ལ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་རྣམས། །​བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཚོལ་གུས་པ་སྐྱེད། །​ཞུམ་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །​གཡེལ་བ་མེད་པར་རི་མོ་གྱིས། །​དེ་ནས་འོད་བྱེད་སངས་རྒྱས་སུ། །​རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲོ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཀྱང་། །​ཞིང་རྣམས་སྟོང་ནས་ལྷགས་པ་རྣམས། །​འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རབ་མཐོང་སྟེ། །​ཆོས་ཀྱིས་མཆོག་ཀྱང་འཆད་པར་མཛད། །​དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་འདྲེན་པ་ལ། །​རིན་ཆེན་ཆེན་པོས་འཐོར་བར་བྱེད། །​མན་དཱ་ར་བའི་མེ་ཏོག་དག ། བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་ནི་འཐོར་བར་བྱེད། །​བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཞིང་། །​ཞིང་འདི་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པར་བྱེད། །​ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ནི་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །​རིན་པོ་ཆེ་ཡི་དྲ་བས་གཡོགས། །​བ་དན་དག་ཀྱང་གདགས་བྱས་ཤིང་། །​རྒྱལ་མཚན་བྱེ་བ་མངོན་པར་བསྒྲེང་། །​དུ་མ་ཡི་ནི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིས། །​ཞིང་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བརྒྱན། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །​རིན་ཆེན་ཀུན་གྱིས་རྣམ་པར་སྤྲས། །​ཁང་པ་པུ་ཤུ་སྟེགས་བུ་དག །​ཡིད་དུ་འོང་བ་གྲངས་མེད་རྣམས། །​གཞལ་མེད་ཁང་དང་ཟླ་གམ་དང་། །​སྐར་ཁུང་དེ་བཞིན་བྱ་རྒྱ་བྲེས། །​རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱན་པ་ཡི། །​བདུག་པའི་སྣོད་དུ་བདུག་པ་བདུགས། །​བདུག་པ་དག་ནི་བདུགས་པ་ཡིས། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་འདི་རབ་ཏུ་གང་། །​དེ་ཡི་དྲི་ནི་ཡིད་འོང་བ། །​ཞིང་ཡང་བྱེ་བ་སྟོང་དུ་ལྡང་། །​དེ་དག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་བྱས་ནས། །​སྤོས་ཀྱི་ཆར་ཡང་རབ་ཏུ་འབེབས། །​གང་གིས་དྲི་དེ་བསྣམས་པ་ཡང་། །​དེ་དག་སངས་རྒྱས་འདྲེན་པར་འགྱུར། །​དེ་དག་འདོད་ཆགས་ཟུག་རྔུ་སྤངས། །​ཞེ་སྡང་སྲེད་པ་ཡོང་མེད་དེ། །​རྒྱ་མོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་དྲལ། །​མུན་པ་ཀུན་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར། །​དེར་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་གྱུར་ཏེ། །​དབང་སྟོབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6059#UT22084-055-001-6059