Degé Kangyur volume 55, F.110.b

འཛིན་རྡུལ་བྲལ་ཞི་བ་འདི་ཡང་རབ་ཐོབ་སྟེ། །​དེ་ཡང་ཚིག་དགེ་དག་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་གྱུར་ནས། །​བློ་ལྡན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་མདོ་སྡེ་བྱེ་བ་འཆད། །​སྟོང་པ་མཚན་མེད་མཆོག་ཏུ་གྱ་ནོམ་ཞི་བའི་མཆོག །​རབ་ཏུ་ཞི་ཆོས་སྤྱད་པ་ཞིབ་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད། །​ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་རྟག་ཏུ་རྡུལ་བྲལ་རང་བཞིན་སྟོང་། །​ཏིང་འཛིན་འདི་ཐོབ་སྐྱེ་བོ་མང་ལ་རབ་ཏུ་སྟོན། །​བློ་ནི་རྟག་ཏུ་ཟབ་ཅིང་བློ་ཡང་མཐའ་ཡས་ཏེ། །​བློ་ཡང་རྒྱ་ཆེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་ལྡན་བློ། །​ཟབ་ཅིང་ཞི་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཐོབ་ནས་ནི། །​འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སྣང་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་རྙེད་ན། །​དེ་ནི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་རྟག་ཏུ་གཙང་བར་འགྱུར། །​དྲི་ང་མེད་ཅིང་རྟག་ཏུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་མེད། །​སེམས་ཅན་བྱེ་བ་གཞན་ཡང་དེ་ལ་འགོད་པར་འགྱུར། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་ཞིང་ཤེས་རབ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །​དེ་ཐོས་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར་ཞིང་རྟག་ཏུ་བློ་མཐའ་ཡས། །​ངག་དགེ་བློ་གྲོས་མཁས་ཤིང་ཆོ་ག་ཤེས་པར་འགྱུར། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​ལས་ཀྱི་གནས་དང་དེ་བཞིན་བཟོ་ཡི་གནས་རྣམས་དང་། །​སྨན་གྱི་གནས་རྣམས་དང་ནི་དེ་བཞིན་རྩི་ཡི་གནས། །​བརྟན་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​སྙན་དངགས་བསྟན་བཅོས་བཞད་གད་རོལ་མོ་དང་། །​གླུ་དང་གར་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །​འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་རྟག་ཏུ་སློབ་དཔོན་འགྱུར་བ་ཡིན། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཞི་བ་དམ་པ་མཆོག་སྤྱོད་ཅིང་། །​དེ་ནི་རྟག་པར་གཡོག་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པར་འགྱུར། །​ཕྱོགས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་མི་ཕྱེད་འཐུན་ཞིང་འཚམ་པར་འགྱུར། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​མཁས་པས་དེ་ལ་མྱ་ངན་དག་གི་ཟུག་རྔུ་དང་། །​མཁས་པའི་སེམས་ལ་ནམ་ཡང་གནོད་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། །​ཐམས་ཅད་དུས་སུ་རྟག་པར་ནད་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར། །​རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​ལུས་ཀྱི་ནད་དང་དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱི་ནད་རྣམས་དང་། །​སོ་ཡི་ནད་དང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6052#UT22084-055-001-6052