Degé Kangyur volume 55, F.107.a

པ་པུ་ཤུར་བཅས། །​དཔའ་བོ་དེ་དག་སྤྲུལ་པ་བྱེད། །​རྫིང་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དག །​ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་ཡིས་གང་། །​དང་ཞིང་བསིལ་ལ་རྙོག་པ་མེད། །​དེ་ལས་ཆུ་ནི་སུས་འཐུངས་པ། །​སྲིད་པ་གསུམ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཆུ་འཐུངས་ནས། །དེ་དག་ཕྱིར་ཡང་མི་ལྡོག་འགྱུར། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །​སངས་རྒྱས་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །​བླ་མེད་ཞི་བའི་འཇུག་པར་ནི། །​འགྲོ་བར་ཤིན་ཏུ་རིག་པར་གྱིས། །​འཇུག་པ་འདི་ནི་མི་ཤེས་པས། །​དམིགས་པ་ཅན་དག་ཤིན་ཏུ་བརླག །​སུ་དག་དེ་ལ་རྟེན་གྱུར་ཅིང་། །​དེ་དག་སྐལ་མཉམ་སེམས་ཅན་དེ། །​མནར་མེད་པར་ནི་དེ་འགྲོ་སྟེ། །​མི་བཟད་པ་ནི་ཆེན་པོར་ལྟུང་། །​དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ནི། །​བརྗོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱོབ་པ་དང་། །​ངས་ནི་དེ་དག་རབ་ཏུ་ཤེས། །​འདི་འདྲའི་ཟབ་མོ་མཐོང་དཀའ་ཡི། །​ཆོས་ལ་སུ་དག་ནེམ་ནུར་བྱེད། །​སུ་དག་དམིགས་ལ་གནས་པ་ཡི། །​བྱིས་པ་དག་གི་ས་མ་ཡིན། །​བླ་མེད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་ནི། །​གང་གིས་དེ་དག་འགྲོ་འགྱུར་བ། །​གཟུགས་སྟོན་པ་ནི་དུ་མ་ཡི། །​བཀོད་པ་དག་ནི་སྤྲུལ་པར་བྱེད། །​སངས་རྒྱས་ཞིང་ནི་ཇི་སྙེད་ཀྱི། །​གཟུགས་འགྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཡོད་པ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདིར་ཡང་ནི། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕྲུལ་ཆེ་སྟོན། །​ཆོས་ཆེན་གྱི་ནི་གོ་བགོས་ཏེ། །​དཔའ་ཆེན་སྟོབས་ཀྱང་ཆེ་བ་དག །​སྟོང་པའི་དོན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །​གདབ་པ་དག་ཀྱང་དེ་དག་འདེབས། །​འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་དག །​གང་གཱ་ཡི་ནི་བྱེ་མ་སྙེད། །​དེ་ཡི་ལུས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །​དེས་ནི་འཇིག་རྟེན་རབ་ཏུ་སྣང་། །​དེ་དག་བུད་མེད་མི་ཆགས་ཏེ། །​དེ་དག་ཡིད་འབྱུང་མི་བྱེད་ལ། །​བུད་མེད་འདུ་ཤེས་རང་བཞིན་གྱིས། །​འདུ་ཤེས་དེ་དག་རྣམ་པར་བཤིག །​དཔའ་བོ་དེ་དག་གར་གནས་པ། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དེ་མི་སྟོང་སྟེ། །​དེ་དག་ལ་ནི་སྡིག་ཅན་བདུད། །​བར་ཆད་བྱེད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །​ལྟ་བ་དག་ལ་དེ་གནས་པས། །​སངས་རྒྱས་མང་པོ་མཉེས་མ་བྱས། །​གནོད་སེམས་ཀྱིས་ནི་ཉེར་བརྟན་ཅིང་། །​འདོད་དང་ཆགས་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །​ལྟ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ཀུན། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-6045#UT22084-055-001-6045