Degé Kangyur volume 55, F.82.b

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་དངོས་པོ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་གང་ཟག་ཤེས་པ་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་གང་ཟག་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་གང་ཟག་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་གང་ཟག་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་གང་ཟག་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་བཞི་སྟེ། མཐར་ཕྱིན་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་བཞི་སྟེ། དེ་དག་ནི་མཐར་ཕྱིན་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པར་སླ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​གཟུངས་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པར་བཤད་པ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་གང་ཤེས་པ་འདི་ནི་གཟུངས་དང་པོའོ། །​དབྱངས་མཐའ་ཡས་པར་བཤད་པ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་གང་ཤེས་པ་འདི་ནི་གཟུངས་གཉིས་པའོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མཐའ་ཡས་པར་བཤད་པ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་གང་ཤེས་པ་འདི་ནི་གཟུངས་གསུམ་པའོ། །​རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པར་བཤད་པ་བརྗོད་པ་དེ་ལ་གང་ཤེས་པ་འདི་ནི་གཟུངས་བཞི་པ་སྟེ། གཟུངས་བཞི་པོ་ནི་འདི་དག་གོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་ལྟར་གཟུངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་པའོ། །​དེ་ནི་ཆོས་སོ། །​འདི་ལྟར་ཆོས་ཤེས་པས་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའོ། །​ཆོས་ཤེས་པ་ལ་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཞེས་བྱའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5996#UT22084-055-001-5996