Degé Kangyur volume 55, F.80.b

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་མདོ་སྡེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་མདོ་སྡེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མདོ་སྡེ་བསགས་པ་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། །​འདུ་བྱེད་ཀྱི་མདོ་སྡེ་བསགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་མདོ་སྡེ་བསགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་མདོ་སྡེ་བསགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་མདོ་སྡེ་བསགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མང་དུ་ཐོས་པ་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་མང་དུ་ཐོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་མང་དུ་ཐོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མང་དུ་ཐོས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནོར་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ནོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་བསླབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་བསླབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བསླབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བསླབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ། །​གཞོན་ནུ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལས་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདུ་བྱེད་ཡོངས་སུ་བཤད་པའི་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་འདི་བཞིའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5992#UT22084-055-001-5992