Degé Kangyur volume 55, F.65.a

གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དང་འཆང་བ་དང་ཀློག་པ་དང་རབ་ཏུ་འདོན་པ་དང་ལུང་ནོད་པ་དང་ཁ་ཏོན་བྱེད་པ་དང་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕན་ཡོན་འདི་བཞི་ཡོད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསུངས་སོ། །​སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་འདི་བཟུང་ན། །​རྟག་པའི་དུས་སུ་བསོད་ནམས་ཀྱང་། །​ཤིན་ཏུ་ཟིལ་གྱིས་མ་ནོན་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་བྱེ་བྲག་འཕགས། །​མཆོག་ཏུ་དག་པ་སྤྱོད་པ་ན། །​དཔའ་བོ་རྟག་པའི་དུས་སུ་ཡང་། །​བསོད་ནམས་དག་གིས་བསྲུང་བར་འགྱུར། །​དེ་ལ་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་དག །​སུ་ཡང་འཚེ་བར་ཡོང་མི་བྱེད། །​རྟག་པའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །​ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །​རྟག་པའི་དུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་། །​དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཞི་བའི་རྟེན་འདི་འཛིན་པ་ནི། །​སྤོབས་པ་དག་ཀྱང་མཐའ་ཡས་འགྱུར། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་མཆོག་འདི་རབ་བཟུང་ན། །​རྟག་ཏུ་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ཟིལ་མི་ནོན། །​བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་དམ་པ་སྤྱོད་པ་ན། །​ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མེད་ཅིང་མི་ཚུགས་འགྱུར། །​དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཡངས་ཤིང་རྣོ་བར་འགྱུར། །​དེ་བཞིན་སྤོབས་པ་དག་ཀྱང་མཐའ་ཡས་འགྱུར། །​མིག་ཀྱང་དག་འགྱུར་རྟག་ཏུ་མཁས་པ་དེ། །​དྲན་པའི་སྟོབས་དང་གཟུངས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱང་འབྱུང་། །​དོན་གྱི་ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་སྟོན་བྱེད་ན། །​མཁས་པ་དག་གི་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འོང་འགྱུར། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་མཆོག་འདི་ནི་རབ་བཤད་ན། །​ཤེས་རབ་ལྡན་པ་སྐྱེ་བོ་མང་པོས་རིག །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་མཆོག་འདི་རབ་བཟུང་ན། །​ཆོས་གོས་དམ་པ་མཆོག་དང་མལ་ཆ་དང་། །​མགྲོན་དུ་གཉེར་དང་བཟའ་ཞིང་བཅའ་བའང་རྙེད། །​ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་པར་འགྱུར། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་མཆོག་འདི་ཚོལ་བ་ན། །​སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་མང་པོ་མཐོང་། །​འདྲེན་པ་དག་ལ་མཚུངས་མེད་མཆོད་པ་བྱེད། །​དེ་ལ་བར་ཆད་དག་ཀྱང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །​ཏིང་འཛིན་ཞི་བ་མཆོག་འདི་རབ་བཟུང་ན། །​སེམས་དགའ་ཚིགས་བཅད་སྙན་པ་བརྒྱ་དག་གིས། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་སྤྱན་སྔར་བསྟོད་འགྱུར་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html?part=UT22084-055-001-5961#UT22084-055-001-5961