The King of Samādhis Sūtra

Kangyur volume 55, folio 54a

སོང་གཞོལ་བ་ཡིན། །ང་ནི་ཡོན་ཏན་དག་གི་བསྔགས་བརྗོད་ན། །དགེ་སློང་ཡོན་ཏན་དག་ལ་མི་སྤྱོད་དེ། །ཚིག་ཙམ་གྱིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །ནན་ཏན་ལྷུར་བྱེད་བྱང་ཆུབ་རྙེད་མི་དཀའ། །སྔོན་བྱུང་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པའོ།། །།དེ་ནས་གཏམ་འདི་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་པ་དང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་དེ་ལྟར་འདུག་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཞུས་པ། རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་སྟེ། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་གནས་པར་བདེ་གཤེགས་བཞུད། །འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་དེར་ཡང་གཤེགས་ནས་ནི། །ཁྱོད་ལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་མཆོད་པ་བགྱི། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཏང་བ། རི་ཡི་རྒྱལ་པོར་རྒྱལ་བ་མངོན་གནས་པར། །མ་ཕམ་བདུད་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཁྱོད་སོང་ཤིག །དེར་ནི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་ཆེན་ཡང་། །བླ་ན་མེད་པ་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཏང་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་འཁོར་དེ་ནས་བྱུང་སྟེ་སངས་རྒྱས་མུ་མེད་པ་རྒྱ་མཚོའི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་གནས་རིའི་རྒྱལ་པོ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་འདི་ལྟ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤྱད་པའི་ཕྱིར་དེའི་མོད་ལ་རིའི་རྒྱལ་པོ་བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་མཉམ་ཞིང་ཡངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། སྡོང་དུམ་དང་ཚེར་མ་དང་རྡོ་དང་གསེག་མ་དང་གྱོ་མོ་མེད་ཅིང་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ཀུན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། ས་གཞི་རིན་པོ་ཆེ་ཨན་ད་རྙིལ་འབར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ལ་དཔེ་མེད་པའི་ལྷའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གྲངས་མེད་པ་དུ་མའི་བཀོད་པས་རབ་ཏུ་སྤྲས་པ། དགའ་ལྡན་རིས་ཀྱི་ལྷའི་ན་བཟས་ཁྱིམ་གྱི་ཉེ་འཁོར་བརྒྱན་ཅིང་སྤུད་དེ། བདུག་སྤོས་


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh127.html#source-link-106