Degé Kangyur volume 54, F.236.a

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་འདོར་བའི་ཚེ་ལྟས་གང་བྱུང་བ་དེ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་འདོར་བའི་ཚེ་ཡང་ལྟས་དེ་དག་བྱུང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་ལྟས་གང་བྱུང་བ་དེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པ་ན་ཡང་ལྟས་དེ་དག་བྱུང་ངོ་། །​དེས་ཚེ་རབས་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཏུལ། སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་བཏུལ་ཏོ། །​རེ་ཞིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་ཡིད་གཉིས་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དགེ་སློང་མོས་པའི་བློ་གྲོས་དེ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་གང་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །​བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་ཚེགས་ཆུང་ངུས་སེམས་མཉམ་པར་གཞོག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་དབང་པོའི་དོན་ལས་སེམས་སླར་སྡུད་དེ། དབང་པོའི་དོན་ལ་ཡང་དབང་པོའི་དོན་མི་དམིགས་ཤིང་དབང་པོའི་དོན་ནི་དབང་པོའི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པར་མཐོང་། དབང་པོའི་དོན་དང་དབང་པོའི་མཚན་མ་ཡང་མི་དམིགས། གང་གིས་དབང་པོའི་མཚན་མར་དམིགས་པ་དེ་ཡང་མི་དམིགས་སོ།​། །​།བམ་པོ་གསུམ་པ། འཇམ་དཔལ་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་ཚད་མེད། གྲངས་མེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1080#UT22084-054-005-1080