The Jewel Mine

Kangyur volume 54, folio 285a

ནམ་མཁའ་ལ་བྲིས་པ་ལྟ་བུར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་པ་བསྟན་ཏོ། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་བྲིས་པ་ལྟ་བུར་བསྟན་ཏེ། དཔའ་སྲ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡང་སྲིད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བྲིས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆུང་ཟད་ཀྱང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་སྲ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་འཇུག་པ་འདི་ཐོས་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་ཐོབ་སྟེ། ཇི་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་ཐོབ་པས་ནམ་མཁའ་ལ་ཏ་ལ་བདུན་སྲིད་དུ་འཕགས་ཏེ། དེས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མཐོང་། ཁ་ཅིག་ནི་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། ཁ་ཅིག་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་དུ་མས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཚེའི་འདུ་བྱེད་འདོར། ཁ་ཅིག་ནི་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མཐོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀོན་མཆོག་མཁས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཟབ་མོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །ཞི་བ་བྱང་ཆུབ་མཚུངས་མེད་བཙལ་སླད་དུ། །བདག་གིས་སངས་རྒྱས་འདས་པ་བྱེ་སྟོང་ལ། །ཤིན་ཏུ་གུས་པ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་ནས་སུ། །སྔོན་གྱི་འདྲེན་པ་དག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས། །སེམས་ནི་ནམས་ཀྱང་གཞན་དུ་མ་བསམས་ཏེ། །རྟག་པར་ཡིད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བཞག །ཆོས་རྣམས་སྟོང་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྟན། །དེ་དག་ཆོས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསམས། །བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་མི་གང་མི་མཁས་པ། །མུ་སྟེགས་ཅན་ཀུན་བདག་གིས་ཟིལ་གྱིས་མནན། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་བཞིན། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཅང་མ་མཆིས། །མིག་འདི་དམ་པའི་དོན་དུ་སྟོང་པར་ནི། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་བཤད་པ་ཐོས་ནས་རྟོགས། །མིག་འདི་མིག་ཏུ་མཆིས་པ་མ་ལགས་ཏེ། །མཛངས་པ་མ་ལགས་མི་རྣམས་འདི་ལ་སླད། །ངེས་པར་སྣ་ལྕེ་རྣ་བ་དེ་བཞིན་ཏེ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html#source-link-145