Degé Kangyur volume 51, F.233.a

ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་ཡང་ཐབས་མཁས་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ངས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མར་འཁྱམ་ཞིང་སོང་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་མཆི་མ་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་མཁྱེན་ཏེ། དེས་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོའི་རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་བསྒོམ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་བྱ་བར་འདོད་དམ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་འཚལ་ལོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདག་འཚལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་སྐོམ་གྱིས་གདུངས་ནས་ཆབ་ཚོལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོ་ཚོལ་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་མཆིས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགྱིས་ཀྱང་གང་ལས་ཀྱང་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་མོ་མ་ཐོབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ནི་མགོན་ནོ། །​ཁྱོད་ནི་སྐྱབས་སོ། །​རྟེན་ནོ། །​དབང་པོ་ཉམས་པའི་ནི་མིག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །​ལམ་སྟོར་བའི་ནི་ལམ་དུ་གྱུར་ཅིག །​ཉི་མ་ཚ་བས་ཚིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གདུགས་སུ་གྱུར་ཅིག །​ཤུལ་གྱི་བཞི་མདོ་ཆེན་པོར་ནི་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །​ཆོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་སྐོམ་པ་ལ་ནི་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་ནི་གོ་ཆར་གྱུར་ཅིག །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་བྱ་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་དབྱངས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ལྟོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་མའི་མཆོག་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་དུ་མར་གཤེགས་ཀྱིས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས་ཆེན་མོའི་རྒྱལ་མོ་གསོལ་ཅིག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་བཞིན་དུ་ཀུན་དུ་གཤེགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1070#UT22084-051-004-1070