The Basket’s Display

Kangyur volume 51, folio 221a

།དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་བཞིན་དུ་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་མ་མཐོང་ནས་ཡུན་རིང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེ་མཐར་གྱིས་ཛེ་ཏའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འོང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟིགས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཛེ་ཏའི་ཚལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། དྲི་ཟ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་དག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དག་ཚོགས་པ་ཡང་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གང་ཞིག་མཆི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་དེ་འོང་ངོ་། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ལན་གསུམ་བསྐོར་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ངལ་བསོས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁྱོད་ངལ་ལམ། འཆད་དམ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒྲུབས། དེས་སྔོན་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་གསོལ་ཏོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏོ། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཡུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་མཆིས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་སྙམ་མོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་མཛོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ། མདུན་དུ་འདུག་གོ། །འདུག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཁྱོད་ངལ་ལམ། འཆད་དམ། བདག་ནི་མི་ངལ་ལོ་ཉོན་མ་མོངས་སོ་ཞེས་ཕན་ཚུན་དུ་གཏམ་བྱས་ནས་ཁ་རོག་སྟེ་འཁོད་དོ། །


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html#source-link-43