The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 36b

།སངས་རྒྱས་རྐང་གཉིས་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་དེ། །ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་། །འཇིག་རྟེན་འདི་དག་ཀུན་ན་ཁྱད་པར་ཅན། །ཡངས་པའི་དངོས་པོ་དེ་བཞིན་ཕྱག་བྱར་འོས། །སྟོབས་དང་བསམ་གཏན་དེ་བཞིན་རྣམ་ཐར་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་བྱེ་བ་དུ་མ་བརྒྱ། །ཤིང་རྟ་དེ་ནི་དེ་འདྲ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་རྟག་ཏུ་དགའ། །དེ་ལ་རྩེན་པར་ཉིན་མཚན་འདས་པར་བྱེད། །དུས་དང་ཟླ་བ་ཕྱེད་དང་ཟླ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་ལོ་དང་བར་གྱི་བསྐལ་པ་དང་། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་སྟོང་ཡང་འདས་པར་བྱེད། །བདེ་གཤེགས་ཉན་ཐོས་གང་རྣམས་ཉན་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་རྣམ་རྩེན་ཞིང་། །འདིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་དེར་འགྲོ་སྟེ། །རིན་ཆེན་ཐེག་པ་འདི་ནི་དམ་པ་མཆོག །སྐར་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་རིག་པར་གྱིས། །ཕྱོགས་བཅུ་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་བཙལ་བྱས་ཀྱང་། །སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་ཐབས་རྣམས་མ་གཏོགས་པར། །དེ་ལ་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་གང་ན་འང་མེད། །ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ང་ཁྱེད་ཀྱང་ང་ཡི་བུ། །ཁྱེད་རྣམས་ཁམས་གསུམ་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་ན། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་མང་པོར་བསྲེགས་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་ངས་ནི་རབ་ཏུ་བཏོན། །འདི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པར་ངས་བསྟན་པ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་ཁྱེད་ཐར་ཏེ། །ཁྱེད་ནི་ད་དུང་མྱ་ངན་ཡོངས་མ་འདས། །སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཉིད་ནི་བཙལ་བར་བྱ། །འདི་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་འཁོད་པ། །ང་ཡི་སངས་རྒྱས་ཚུལ་འདི་ཀུན་ཉོན་ཅིག །འདིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་འདུལ། །འདི་ནི་རྒྱལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན། །གང་ཚེ་ཐེག་པ་དམན་པ་སྨད་པ་ལ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་དགའ་བར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དག །གཞན་མི་གསུང་བ་འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ་འཆད། །གང་རྣམས་བྱིས་པའི་བློ་དག་མི་ཤེས་པས། །སྡུག་བསྔལ་དག་ནི་རྩ་བ་མི་མཐོང་བ། །དེ་དག་ལ་ཡང་ལམ་རྣམས་བསྟན་པར་བྱ། །སྲེད་པ་ཀུན་འབྱུང་ལས་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ། །རྟག་ཏུ་མི་གནས་སྲིད་པ་འགོག་པ་ཡང་། །འདི་ནི་ང་ཡི་འགོག་བདེན་གསུམ་པ་ཡིན།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-71