Degé Kangyur volume 51, F.32.b

དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་ངན་པ་ལ་དགའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​ཁྱེད་ཅག་ཁམས་གསུམ་འདིར་མངོན་པར་དགའ་བས་འདོད་པ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པའི་སྲེད་པས། བསྲེག་བཙོ་གདུང་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་གྱུར་གྱིས། ཁམས་གསུམ་འདི་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་སྟེ། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤིག །​ང་ནི་གནས་འདི་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་སྡེང་བ་སྟེ། ངས་ཁྱེད་ལ་ཐེག་པ་འདི་གསུམ་སྦྱིན་གྱིས། ཁམས་གསུམ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །​ཀྱེ་སེམས་ཅན་དག་ཐེག་པ་འདི་དག་ནི་གང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟོད་པ། དགའ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཅག་མི་ཕངས་པར་རྩེན་ཞིང་དགའ་ལ། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་གྱིས། དབང་པོ་དང་། སྟོབས་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། བསམ་གཏན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པས་དགའ་བ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཡང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་ངོ་། །​ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་མཁས་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕ་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ། །​མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་གཞན་གྱི་སྒྲ་ཐོས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དག་ནི། བདག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བ་དང་། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དེ། དེ་དག་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདོད་ཅིང་། ཁམས་གསུམ་ནས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ཁྱིམ་འབར་བ་དེ་ནས་བྱིས་པ་ཁ་ཅིག་རི་དགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་འདོད་དེ་ཕྱིར་བྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །​སེམས་ཅན་གཞན་ཡང་སློབ་དཔོན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དུལ་བར་གནས་པ་དང་ཞི་གནས་འདོད་པ་དེ་དག་ནི། བདག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6065#UT22084-051-001-6065