Degé Kangyur volume 51, F.165.a

འདི་གནོད་སྦྱིན་དང་སྲིན་པོས་གང་བར་གྱུར་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་འཛིན་པ་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ལྟ་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་སེམས་ཅན་ལ་ལ་ལྕགས་སྒྲོག་དང་། ཤིང་སྒྲོག་ཏུ་བཅུག་པར་གྱུར་ན་ཉེས་ཡོད་ཀྱང་རུང་ཉེས་མེད་ཀྱང་རུང་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མིང་ནས་ཕྱུང་བས། ལྕགས་སྒྲོག་དང་ཤིང་སྒྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་དེ་དག་གི་བུ་ག་བྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་མཐུ་ནི་དེ་འདྲའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏེ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་གཡོན་ཅན་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་དགྲ་ལག་ན་མཚོན་ཐོགས་པས་ས་གང་བར་གྱུར་ཏེ། དེར་དེད་དཔོན་གཅིག་གིས་འདྲོན་པོ་མང་པོ་ཕལ་པོ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱུག་པ་དེད་དེ་དོང་བ་ལས། འདོང་བ་དེ་དག་གིས་གཡོན་ཅན་ཆོམ་རྐུན་དང་དགྲ་ལག་ན་མཚོན་ཐོགས་པ་དེ་དག་མཐོང་སྟེ། མཐོང་ནས་ཀྱང་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སྟེ་བདག་ཅག་སྐྱབས་མེད་པར་ཤེས་པ་ལས་དེད་དཔོན་དེས་འདྲོན་པོ་མང་པོ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་མ་འཇིགས་ཤིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་མ་འཇིགས་ཤིག་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་སྒྲ་སྐད་གཅིག་ཏུ་བོས་ཤིག་དང་། དེས་ཁྱོད་ཆོམ་རྐུན་གྱིས་འཇིགས་པ་དང་དགྲའི་འཇིགས་པ་འདི་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྒོ་ལ། དེ་ནས་འདྲོན་པོ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྒྲ་སྐད་གཅིག་ཏུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་བོས་ཏེ། འཇིགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་མིང་ནས་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ། འདྲོན་པོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6330#UT22084-051-001-6330