Degé Kangyur volume 51, F.115.a

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་སོ་སོའི་ཞབས་འབྲིང་བ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ས་རུམ་ནས་འཐོན་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཁོད་པ་དེ་དག་མཐོང་ནས། ངོ་མཚར་དང་རྨད་དུ་གྱུར། སོ་སོའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་གྲངས་མ་མཆིས་པ་འདི་སྙེད་གང་ནས་ལྷགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གིས། རང་རང་གི་ཞབས་འབྲིང་བ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཡུད་ཙམ་ཞིག་སྡོད་ཅིག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་འོག་ཏུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་དོན་འདི་འདྲི་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་དེའི་ལན་ལྡོན་པར་འགྱུར་གྱིས་དེ་ལས་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བྱམས་པ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། མ་ཕམ་པ་གང་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་གནས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་དྲིས་པ་མ་ཕམ་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་རོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་བསྒྱིངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕ་རོལ་གནོན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་གྱིས། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེའི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་འདི་ཐམས་ཅད་སྒྲིམས་ཤིག །​ཤིན་ཏུ་གོ་གྱོན་ལ་མཐུ་བརྟན་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་རྣམས་ངས་བཤད་ཀྱིས། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲིམས། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6230#UT22084-051-001-6230