Degé Kangyur volume 51, F.113.a

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཚུལ་མཛེས་ལགས་སམ། ལེགས་པར་གོ་བ་ལགས་སམ། གདུལ་སླ་བ་ལགས་སམ། རྣམ་པར་སྦྱང་སླ་བ་ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་པར་མི་བགྱིད་ལགས་སམ། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དེ་དག་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་འོད་མཛད་པ། །​བདེ་བར་རེག་ལ་གནས་ལགས་སམ། །​གནོད་ལས་རྣམ་པར་རབ་གྲོལ་ལམ། །​སྡིག་པ་མི་མངའ་སྐུ་བདེ་འམ། །​ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུལ་མཛེས་སམ། །​གདུལ་སླ་སྦྱང་བར་སླ་ལགས་སམ། །​འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱིས་བཤད་པ་ན། །​སྐྱོ་བ་སྐྱེད་པར་མི་བགྱིད་དམ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་གཙོ་བོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞིན་ཏེ་བདེ་བར་རེག་པ་ལ་གནས་སོ། །​གནོད་པ་ཆུང་ངོ་། །སྙུན་ཉུང་ངོ་། །​ངའི་སེམས་ཅན་འདི་དག་ཚུལ་མཛེས་སོ། །​གོ་སླའོ། །​གདུལ་སླའོ། །​རྣམ་པར་སྦྱང་སླའོ། །​རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ན་ང་ལ་སྐྱོ་བ་མི་སྐྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ང་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་སྔོན་གྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚེ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་མོས་པར་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་འབབ་ཅིང་འདུག་སྟེ། གང་དག་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ལ་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ནི་མ་གཏོགས་སོ། །​དེ་དག་ཀྱང་ངས་ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཙུད་དེ་དོན་དམ་པ་ཐོས་པར་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ལེགས་སོ་ལེགས། །​ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་མཛེས་ཤིང་། །​གདུལ་སླ་རྣམ་པར་སྦྱང་སླ་དང་། །​འདྲེན་པ་གང་དག་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། །​ཡེ་ཤེས་ཟབ་མོ་འདི་ཉན་ཅིང་། །​ཐོས་ནས་མོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །​འདྲེན་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལ། །​བདག་ཅག་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དེའི་གཙོ་བོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6226#UT22084-051-001-6226