Degé Kangyur volume 51, F.87.b

པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​གལ་ཏེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཅན་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིས་སྐྲག་ཅིང་སྔངས་ཏེ་དངངས་པར་གྱུར་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལ་ལ་ཞིག །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཕྱི་མའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ་ན། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཁོར་བཞི་ལ་ཡང་དག་པར་སྟོན་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་སུ་ཞུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་བགོས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟན་ལ་འདུག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཕྱིས་འཁོར་བཞི་ལ་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་གང་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པར་གནས་པ་ནི། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་ཏེ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེར་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འཇུག་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་གང་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བཟོད་པ་དང་དེས་པ་ཆེན་པོ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་གོས་ཏེ། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་དེས་བགོ་བར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟན་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་སྟེ། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྟན་དེ་ལ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེས་འདུག་པར་བྱའོ། །​འདུག་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱའོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་ཞན་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་གི་མདུན་དུ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་ན་འདུག་ན་ཡང་སྤྲུལ་པས་རིགས་ཀྱི་བུ་དེའི་འཁོར་དང་འཐུན་པར་བྱའོ། །​སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་དང་དགེ་སློང་མ་དང་དགེ་བསྙེན་དང་དགེ་བསྙེན་མ་དག་ཆོས་ཉན་དུ་དགྱེའོ། །​ཆོས་སྨྲ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6175#UT22084-051-001-6175