Degé Kangyur volume 51, F.87.a

དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་མཁས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​གང་གི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མཉན་ཏེ་ཐོས་ནས་མོས་པ་དང་རྟོགས་པ་དང་འཇུག་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྙེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མི་ལ་ལ་ཞིག་ཆུ་འདོད་པར་གྱུར་ཏེ་ཆུ་ཚོལ་ཞིང་། དེས་ཆུའི་ཕྱིར་སྐམ་སའི་ཕྱོགས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོན་པ་རྐོར་བཅུག་སྟེ། དེ་རྐོ་བ་ན་སྐམ་ཞིང་སྐྱ་བའི་ས་འབྱིན་པར་མཐོང་སྟེ། མཐོང་ནས་འདི་ལྟར་འདི་ནས་ཆུ་ད་དུང་ཐག་རིང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །​དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ན། མི་དེས་ས་གཤེར་བ་དང་འདྲེས་པ་འདམ་རྫབ་དང་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཟག་པ་འབྱིན་ཅིང་ཁྲོན་པ་རྐོ་བའི་མི་དེ་དག་ལུས་ལ་འདམ་རྫབ་ཀྱིས་གོས་པར་མཐོང་སྟེ། དེ་ནས་ཡང་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་མི་དེས་སྔ་ལྟས་དེ་མཐོང་ནས། དོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ་འདི་ནས་ཆུ་ནི་ཉེའོ་སྙམ་མོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་དུ་ཅི་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མི་ཉན་མི་འཛིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་བྱེད་མི་འཇུག་མི་སེམས་པའི་བར་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འདི་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་རིང་བ་ཡིན་ནོ། །སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཉན་ཅིང་འཛིན་པ་དང་འཇུག་པ་དང་ཁ་ཏོན་དུ་བྱེད་པ་དང་སེམས་པ་དང་སྒོམ་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྐྱེའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་ལྡེམ་པོར་དགོངས་ཏེ་བཤད་པ་འགྲེལ་བའི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་གསང་བའི་གནས་བཤད་པའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིས་སྐྲག་ཅིང་སྔངས་ཏེ་དངངས་པར་གྱུར་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6174#UT22084-051-001-6174