Degé Kangyur volume 51, F.86.b

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟིགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའོ། །​དེ་དག་སོ་སོ་རང་གི་དད་པའི་སྟོབས་དང་དགེ་བའི་རྩ་བའི་སྟོབས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་གནས་གཅིག་ན་འདུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གི་སྤྱི་བོ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྱག་གིས་སྙུགས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ས་ཕྱོགས་གང་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཆད་དམ་སྟོན་ཏམ་ཡི་གེར་འདྲིའམ་ཁ་ཏོན་བྱེད་དམ་ཡང་དག་པར་རྗོད་པའི་ས་ཕྱོགས་དེར། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་པ་མཐོ་ཞིང་ཆེ་བ་བྱའོ། །​དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་ངེས་པར་གཞག་མི་དགོས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་གཞག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །​ས་ཕྱོགས་གང་ན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཆད་དམ་སྟོན་ཏམ་ཀློག་གམ་ཡང་དག་པར་རྗོད་དམ་ཡི་གེར་འདྲིའམ་གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་གཞག་པ་དེར་མཆོད་རྟེན་བཞིན་དུ་བཀུར་སྟི་དང་། བཙུན་པར་བྱ་བ་དང་། རི་མོ་དང་། མཆོད་པར་བྱའོ། །​མེ་ཏོག་དང་། བདུག་པ་དང་། སྤོས་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་དང་། གོས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། ལྷའི་བ་དན་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་ཐམས་ཅད་དང་། གླུ་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་གར་དང་། སིལ་སྙན་དང་། ཕེག་རྡོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་པར་བྱའོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སེམས་ཅན་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའམ་མཐོང་བ་རྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་བའམ་མཉན་པའམ་ཡི་གེར་འདྲི་བའམ་མཆོད་པར་ཡང་མི་རྙེད་དོ། །​སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ཙམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མི་ཉན་པ་དེ་ཙམ་དུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6173#UT22084-051-001-6173