Degé Kangyur volume 51, F.72.a

དགེ་སློང་དག་དེ་དག་གང་ལ་མོས་པ་བཞིན་དུ་དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་འཆད་དོ། །​དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། འདི་ལྟར་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ལ་འདོང་བའི་ཕྱིར་འབྲོག་དགོན་པ་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ་དེར་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ལྷགས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་གི་ནང་ན་ལམ་མཚོན་པ་མཛངས་ཤིང་གསལ་ལ། ཡིད་གཞུངས་ཤིང་མཁས་པ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་མྱ་ངམ་དཀོན་པ་དེ་ལས་འདྲོན་པ་མང་པོ་དེ་དག་སྒྲོལ་ལོ། །​དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེ་དེ་དག་ངལ་ཞིང་ཆད་དེ་སྐྲག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་འཕགས་པ་མཚོན་མ་ཡོངས་སུ་འདྲེན་པ་བདག་ཅག་ངལ་ཞིང་ཆད་དེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་མྱ་ངན་དེ་ལས་མ་འདས་པར་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག །​འབྲོག་དགོན་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རིང་བས་སླར་ལྡོག་གོ་ཞེས་བྱས་པ་དང་། དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་མཚོན་མ་དེ་དག་ཐབས་མཁས་པས་མི་དེ་དག་སླར་ལྡོག་པར་འདོད་པར་ཤེས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་ཉོན་མོངས་འདི་དག་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ཆེན་པོ་དེ་ལྟ་བུར་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་དེས་དེ་དག་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་ཕྱིར་ཐབས་མཁས་པ་སྦྱར་ཏེ། དགོན་པའི་དབུས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་འམ་དཔག་ཚད་ཉིས་བརྒྱ་འདས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས་དེ་ནས་དེས་མི་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཁྱེད་ཅག་མ་འཇིགས་ཤིག ། སླར་མ་ལྡོག་པར་ཡུལ་ཆེན་པོ་འདིར་ངལ་སོས་ཤིག་བྱ་བ་གང་དག་ཅི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདིར་གྱིས་ཤིག །​འདིར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཐོབ་པར་གནས་པར་གྱིས་ཤིག །​འདིར་ངལ་སོས་ནས་སུ་ལ་དགོས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ཆེན་པོ་དེར་འདོང་ངོ་ཞེས་བསྒོ་བ་དང་། དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་དགོན་པར་ཕྱིན་པའི་མི་དེ་དག་བདག་ཅག་ནི་འབྲོག་དགོན་པ་ལས་ཐར་ནས་འདིར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཐོབ་སྟེ་གནས་སོ་སྙམ་ནས་ངོ་མཚར་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་མི་དེ་དག་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཞུགས་ནས་ཕྱིན་པ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར། རྒལ་བ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར། བདག་ཅག་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཤིང་བསིལ་བར་གྱུར་པར་སེམས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་མཚོན་མས་དེ་དག་ངལ་སོས་པར་ཤེས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་མི་སྣང་བར་བྱས་སོ། །​མི་སྣང་བར་བྱས་ནས་མི་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་འདི་ནི་ཁྱེད་ངལ་བསོ་བའི་ཕྱིར་ཁོ་བོས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6144#UT22084-051-001-6144