Degé Kangyur volume 51, F.69.b

།དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དེས་དགེ་ཚུལ་དེ་དག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཁྱེན་ཏེ། བསྐལ་པ་ཉི་ཁྲི་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མདོ་སྡེ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དེ་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་ཡང་དེའི་ཚེ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཤད་པ་དགེ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གིས་བླངས་སོ་བཟུང་ངོ་། །​ཀུན་ཆུབ་པར་བྱས་སོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དེས། དགེ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་། དགེ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་མོས་པར་གྱུར་ཏོ། །​སྲོག་ཆགས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་མང་པོ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་གྱུར་ཏོ། །དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་དེས། དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་གི་བར་དུ་མི་མནོ་བར་བསྟན་ནས། ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞུགས་སོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་འདི་ལྟར་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་གི་བར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གནས་ཏེ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་ཞུགས་སོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ནས་དགེ་ཚུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་ཞུགས་པར་རིག་ནས་སོ་སོ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྟན་སེང་གེའི་ཁྲི་བཤམས་ཏེ། དེ་དག་ལ་འཁོད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཁོར་བཞི་པོ་དག་ལ་བསྐལ་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ན་དགེ་ཚུལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རེ་རེས་ཀྱང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6139#UT22084-051-001-6139