Degé Kangyur volume 51, F.52.a

མཁས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་དག་གིས་ཡང་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་གང་གི་ཚེ་ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་འདུག་པ་ན། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞན་དག་མི་མཐོང་མི་ཤེས། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གང་དག་བྱམས་པར་སེམས་པ་དང་། གནོད་པར་སེམས་པ་དེ་དག་ཀྱང་མི་ཤེས། དཔག་ཚད་ལྔའི་བར་ན་འདུག་པའི་སྨྲ་བ་དང་རྔ་དང་དུང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་ཡང་མི་ཤེས་མི་ཐོས། རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གི་བར་དུ་གོམ་པ་མི་འདོར་བར་འགྲོ་ཡང་མི་ནུས། མའི་ལྟོ་ན་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བའི་བྱེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་མི་དྲན་ན། ཇི་ལྟར་མཁས་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་མཐོང་ཞེས་སྨྲ། ཀྱེ་མི་ཁྱོད་ཀྱིས་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མུན་པར་ཤེས་སོ། །​མུན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྣང་བར་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། དེ་ནས་མི་དེས་དྲང་སྲོང་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཐབས་གང་དང་དགེ་བའི་ལས་ཅི་བྱས་ན། འདི་འདྲ་བའི་ཤེས་རབ་འཐོབ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤིག །​དེ་ནས་དྲང་སྲོང་དེ་དག་གིས་མི་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གལ་ཏེ་འདོད་ན་འབྲོག་དགོན་པར་གནས་པར་གྱིས། ཡང་ན་བྲག་ཕུག་ཏུ་འདུག་ལ་ཆོས་སེམས་ཤིང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ན། མངོན་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་འཐོབ་བོ། །​དེ་ནས་མི་དེས་དེའི་དོན་བླངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགོན་པ་ལ་གནས་ཏེ། སེམས་རྩེ་གཅིག་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲེད་པ་སྤངས་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་བོ། །​མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་ནས་བསམས་པ། སྔོན་བདག་གིས་ལས་གཞན་བྱས་པ་དེས་བདག་གིས་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མ་ཐོབ་བོ། །​ད་ནི་གར་བསམས་པར་འགྲོའོ། །​སྔོན་བདག་ནི་ཤེས་རབ་ཆུང་ཞིང་རྟོགས་པ་ཆུང་སྟེ། བདག་གི་ནི་དམུས་ལོང་དུ་གྱུར་པའོ་སྙམ་མོ། །​འོད་སྲུང་དེ་ལྟར་དོན་དེ་རིག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དཔེ་འདི་བྱས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི་འདི་ལྟར་བལྟའོ། །​འོད་སྲུང་དམུས་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཏེ། གང་དག་དམ་པའི་ཆོས་མི་ཤེས་ཤིང་། ཉོན་མོངས་པའི་མུན་པ་མུན་ནག་སྐྱེད་པ་དེ་དག་མ་རིག་པས་ལྡོངས་སོ། མ་རིག་པས་ལྡོངས་པས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6104#UT22084-051-001-6104