Degé Kangyur volume 51, F.51.a

ཁ་ཅིག་ནི་ཞོ་དང་འོ་མའི་སྣོད་ཁ་ཅིག་ནི་ངན་པ་མི་གཙང་བའི་སྣོད་དུ་གྱུར་ཏེ། འཇིམ་པ་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་མོད་ཀྱི། རྫས་བཅུག་པ་ཙམ་གྱིས་སྣོད་ཐ་དད་པར་སྣང་ངོ་། །​འོད་སྲུང་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་གཅིག་པུ་འདི་ཉིད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་སྟེ། ཐེག་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་མེད་དོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་མོས་པ་ཐ་དད་པ་གང་དག་ཁམས་གསུམ་ནས་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཅིག་གམ། འོན་ཏེ་གཉིས་སམ་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ན། དེ་ནི་གཅིག་སྟེ་གཉིས་སུ་མེད་གསུམ་དུ་ཡང་མེད་དོ། །​འོད་སྲུང་སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་དཔེས་བཤད་པའི་དོན་རིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་དཔེ་བསྟན་པར་བྱའོ། །​འོད་སྲུང་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མི་དམུས་ལོང་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པའི་གཟུགས་ཀྱང་མེད་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་། ཁ་དོག་ངན་པའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡང་མེད་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་མེད། སྐར་མ་ཡང་མེད། གཟའ་མཐོང་བ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །​དེ་ནས་མི་གཞན་དག་གིས་དམུས་ལོང་དེའི་མདུན་དུ་འདི་སྐད་ཅེས། ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་དག་ཀྱང་ཡོད། ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ཡང་ཡོད་གཟའ་ཡང་ཡོད་གཟའ་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན། མི་དམུས་ལོང་དེ་མི་དེ་དག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་སྨྲས་པ་བཞིན་མི་འཛིན་ཏོ། །​དེ་ནས་སྨན་པ་ནད་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ལ་ལ་ཞིག་གིས་མི་དམུས་ལོང་དེ་མཐོང་ནས་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། མི་དེ་སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་ནད་དུ་གྱུར་ཏེ། གང་ཅུང་ཟད་ནད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཞི་སྟེ། རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་དང་། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པའོ་སྙམ་མོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6102#UT22084-051-001-6102