Upholding the Roots of Virtue

Kangyur volume 48, folio 73b

།ཅིའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་སྒྲོན་མ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་བསྟན་ཅེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་ཨུད་པ་ལ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། པད་མ་དཀར་པོ་དག་གིས་ཁེབས་པའི་རྫིང་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ཡོད་དེ། པད་མ་དེ་དག་ཀྱང་འདབ་མ་སྟོང་ཆུ་བ་མངོན་པར་བརྟོལ་ནས་གྱེན་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཅུར་འཕགས་པ་སྟེ། པད་མ་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་འོད་ཟེར་འབུམ་འབྱུང་བར་བྱེད་ཅིང་། གྱེན་དུ་དང་ཐུར་དུ་ཡང་འོད་ཟེར་སྟོང་བྱུང་བར་བྱེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འོད་ཟེར་སྟོང་སྟོང་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཡང་མིག་མངས་རིས་སུ་བྲིས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་སྐུད་པས་བརྒྱན་པ། མིག་མངས་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་པའི་ཤིང་ལྗོན་པ་དག་སྐྱེས་པར་གྱུར་པ། གྱེན་དུ་དཔག་ཚད་བདུན་ཁྲི་བདུན་སྟོང་མངོན་པར་འཕགས་པ། ཐད་ཀར་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དུ་ཡལ་ག་དང་། འདབ་མ་དང་། ལོ་མ་རབ་ཏུ་སོང་བའོ། །རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་རེ་རེ་ལས་ཀྱང་ནོར་བུ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཟོ་བ་ཙམ་དག་རབ་ཏུ་འཕྱང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཤིང་ལྗོན་པ་དེ་དག་ཀྱང་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནི་པད་མའི་འདབ་མ་དེ་དག་དང་། ནོར་བུ་དེ་དག་གི་འོད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་སྣང་བར་བྱས་པ་སྟེ། འོད་དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་བྱས་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གོ་ཆས་སྣང་བ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་སྟེ། གསུང་བསལ་བའི་སྒྲ་དེ་ཡང་ཐོས་སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གོ་ཆས་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དེ་དང་། གསུང་བསལ་བའི་སྒྲ་དེ་ཡང་སུའི་ལགས། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་དེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་སྟོང་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏེ། མཐུ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་དེའི་ཡིན་ནོ། །


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh101.html#source-link-145