The Ornament of the Light of Awareness that Enters the Domain of All Buddhas

Kangyur volume 47, F.301.a

སྟོབས་བཅུ་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འཇིགས་བྲལ་འཇིགས་མེད་སྩོལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​མ་འདྲེས་ཆོས་རྣམས་ངེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །​འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཀུན་སྦྱོར་འཆིང་བ་བཅད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕ་རོལ་བྱོན་ཏེ་ཐང་ལ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​སྐྱེ་བོ་ངལ་བའི་རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འཁོར་བར་གཤེགས་ཤིང་མི་གནས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དག་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །​ཐབས་ཅིག་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་ཡིད་རབ་ཏུ་དབེན་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་པད་མ་ཆབ་ཀྱིས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །​སངས་རྒྱས་ཐུབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བསྟེན། །​མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་བཤིག །​ཁྱོད་ལ་གར་ཡང་སྨོན་པར་མཛད་པ་མཆིས་མ་ལགས། །​སྟོན་པའི་གོ་འཕང་བླ་མེད་དབེན་པ་ཉིད་ལགས་ཏེ། །​དམིགས་མེད་ཆུ་བོ་རྒལ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​སངས་རྒྱས་མཐུ་ཆེན་བསམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་མ་ལགས་ཏེ། །​མི་གནས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དཔལ་འཕགས་ལྷུན་པོ་འདྲ་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལས་བལྟ་བར་མི་བྱ་སྟེ། ཆོས་ལས་མ་ཡིན། མཚན་མ་ལས་མ་ཡིན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཉག་གཅིག་བཞུགས་པ་མ་ཡིན། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ནང་ན་བཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སུས་ཀྱང་མཐོང་བ་མ་ཡིན། ཐོས་པ་མ་ཡིན། མཆོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཆོད་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆོས་འགའ་ཡང་གཅིག་པ་ཉིད་དམ། མང་པོ་ཉིད་དུ་མི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པ་མེད་དོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཆོས་གང་གིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འབྱེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཆོས་འགའ་ཡང་མ་གཟིགས། །​མ་གསན་མ་དགོངས། རྣམ་པར་མི་མཁྱེན།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-440#UT22084-047-002-440