The Ornament of the Light of Awareness that Enters the Domain of All Buddhas

Kangyur volume 47, F.287.b

འདུས་བྱས་མ་ཡིན། འདུས་མ་བྱས་མ་ཡིན། སྤྲོས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སྤྲོས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། སྒྲ་མ་ཡིན། སྒྲ་མེད་པ་མ་ཡིན། བལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན། བལྟར་མི་སྣང་བ་མ་ཡིན། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། སྒྲ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། གཞལ་དུ་མེད་པ། གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བ། ཞི་བ་མ་ཡིན། མ་ཞི་བ་མ་ཡིན། རིང་པོ་མ་ཡིན། ཐུང་ངུ་མ་ཡིན། སེམས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སེམས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། སེམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སེམས་མེད་པ་མ་ཡིན། སྣང་བ་མ་ཡིན། མི་སྣང་བ་མ་ཡིན། བསྟན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། བསྟན་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན། རང་བཞིན་སྟོང་པ། དྲན་པ་མེད་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ། རྟོག་པ་མེད་པ། དཔྱོད་པ་མེད་པ། སེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་ཞིང་བཏང་སྙོམས་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཅིང་བྱེ་བྲག་མི་འབྱེད་པ། དུས་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་དང་རྣམ་པར་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་དག་ལས་བྲག་ཅའི་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན། ནང་ན་མ་ཡིན་ཕྱི་རོལ་ན་མ་ཡིན་ཞིང་། གཉི་ག་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། ཆད་པ་མ་ཡིན། རྟག་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཤེས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། ཤེས་རབ་མ་ཡིན། ཤེས་རབ་མེད་པ་མ་ཡིན། རིག་པ་མ་ཡིན། རིག་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན། དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། དྲན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། གནས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། གནས་དང་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན། འདུག་པ་མ་ཡིན། མི་འདུག་པ་མ་ཡིན། སའི་ཁམས་མ་ཡིན། ཆུའི་ཁམས་མ་ཡིན།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-413#UT22084-047-002-413