Degé Kangyur volume 29, F.259.b

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གནས་བརྟན་རབ་འབྱོར་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་ཅིང་། བསྟན་པ་འདི་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར། བདག་ཅག་གིས་མེ་ཏོག་དག་ཅིག་མངོན་པར་སྤྲུལ་ལ། མེ་ཏོག་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་། གནས་བརྟན་རབ་འབྱོར་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གཏོར་བར་བྱའོ། །​མངོན་པར་གཏོར་བར་བྱའོ། །​མངོན་པར་རབ་ཏུ་གཏོར་བར་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་དང་། འོག་མིན་གྱི་བར་གྱི་ལྷའི་བུ་ཇི་སྙེད་འཁོད་པ་དེ་དག་གིས་ལྷའི་མེ་ཏོག་མན་དཱ་ར་བ་དག་མངོན་པར་སྤྲུལ་ནས། མེ་ཏོག་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་དང་། གནས་བརྟན་རབ་འབྱོར་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ལ་གཏོར། མངོན་པར་གཏོར། མངོན་པར་རབ་ཏུ་གཏོར་ཏོ། །​ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། འོག་མིན་གྱི་བར་གྱི་ལྷའི་བུ་དེ་དག་གིས་མེ་ཏོག་དེ་དག་མངོན་པར་གཏོར་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ནས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་མེ་ཏོག་གིས་ཆལ་པར་བཀྲམ་པར་གྱུར་ཅིང་། སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཡང་མེ་ཏོག་གི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཉམས་དགའ་བ། ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཀུན་ནས་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་གནས་བརྟན་རབ་འབྱོར་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གང་དག་ལྷའི་བུ་དག་གིས་མངོན་པར་གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་བདག་གིས་སྔོན་ཆད་ལྷའི་གནས་ཐམས་ཅད་ན་ཡང་སྤྱོད་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །​གང་དག་ལྷའི་བུ་དག་གིས་མངོན་པར་གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་ཡལ་ག་འགེལ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐང་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །​གང་དག་ལྷའི་བུ་དག་གིས་མངོན་པར་གཏོར་བའི་མེ་ཏོག་འདི་དག་ནི་ཡིད་ལས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11897#UT22084-029-001-11897