Degé Kangyur volume 29, F.174.a

ཡོན་ཏན་ལ་སྨད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏང་བ་གང་ཞེ་ན། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆོས་རྣམས་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏང་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་མི་འདྲེ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་པ་རྣམས་ལ་དེའི་སེམས་མི་སྦྱོར་བ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་སེམས་མི་འདྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བལྟ་བ་གང་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བལྟ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཁྱིམ་པ་དང་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་ཞིང་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་། མགོ་བྲེགས་ཤིང་ངུར་སྨྲིག་གྱོན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཁྱིམ་པ་དང་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་གང་ཞེ་ན། དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་རྣམས་དང་སེ་གོ་ལ་གཏོགས་པ་སྲིད་དུ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཤིང་དེ་དག་མེད་ན་ཡང་ཡོངས་སུ་ཡི་འཆད་པར་མི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་དང་། དགེ་སློང་མ་དང་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh10.html?part=UT22084-029-001-11726#UT22084-029-001-11726